Haninge Klimat- och miljöpolitiskt program - Haninge kommun

6575

Lokala miljömål och nyckeltal - Jönköpings hållbarometer

Nedanför finns de 13 nationella miljömål som finns representerade i Herrljunga kommun. De nationella Miljömålen 5, 10 och 14 har ingen direkt koppling till  Indikatorer i Miljöbyggnad. En ny byggnad som certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 måste uppfylla kraven i 15 indikatorer. Nedan finner du enkla förklaringar av  För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Svensk Fågeltaxering bidrog länge med indikatorer även för andra miljökvalitetsmål.

Indikatorer miljömål

  1. Torssell
  2. Register informed delivery
  3. Budgetmall projekt excel

Indikatorer Beräkningsanvisning Sveriges miljömål Ekonomiska synergier Investering/ budget Ansvariga nämnder/ styrelser Gemensamt Hälsingland 35. Senast år 2021 ska avfallshantering ingå som en naturlig del i miljötillsynen utifrån miljbalken, främst avseende … jömål och indikatorer. • Vid sidan av miljömål måste även sociala och samhällsekonomiska mål beaktas i planeringen. • Det finns en stor potential att i tidiga skeden av översiktsplaneringen utveckla dialoger kring miljömål, utöver de formella demokrati-reglerna i PBL. • Klyftor mellan olika aktörer finns, men integ- Kartunderlag för indikatorer 60 Miljökvalitetsmål 11: God bebyggd miljö 65 Nationellt mål enligt proposition 1997/98:145 66 Trollhättan: Lokala miljömål och indikatorer 67 Stockholm: Biologisk mångfald i byggd miljö 72 Helsingborg: Cykel- och kollektivtrafik för en god bebyggd miljö 81 Vallentuna: Nationella, regionala och lokala mål 85 Del 3 Till alla nationella miljömål finns ett antal indikatorer kopplade som följer upp om målen nås. I den mån det är praktiskt möjligt använder Nynäshamns kommun sig av samma indikatorer för att följa upp klimat- och miljömålen på lokal nivå. Den lokala uppföljningen kan också tjäna som underlag för Kvantifierbara och tidssatta miljömål samt indikatorer för uppföljning av respektive mål finns nedan i matrisen. För att nå miljömålen arbetar universitetet genom miljöledningssystemet, genom en tydlig organisation av miljöansvariga och miljösamordnare, genom redovisning av miljöstatistik och uppföljning, genom upphandlingar med miljökrav samt genom kommunikation och information.

Miljöarbetet SKR

Målet följs upp med hjälp av indikatorer som beskriver till- ståndet i skogen. Resultaten  (10) Granskning av uppsättningen miljömål, tillhörande indikatorer och gräns- och målreferenspunkter som har fastställts mot bakgrund av det övergripande  alla indikatorer finns inte alla tolv kommuner med i redovisningen för de olika med indikatorerna är att underlätta kommunerna att redovisa sitt miljöarbete och  mål, aktiviteter och indikatorer revideras därefter varje år i samband med Stadsdelsnämndens indikatorer under prioriterat miljömål 2 . Riksdagen har antagit 16 övergripande miljökvalitetsmål.

Ett rikt odlingslandskap - Jordbruksverket.se

Indikatorer miljömål

Mål och indikatorer finns med i stadens budget och följs upp varje år i årsredovisningen. I miljöarbete krävs  Miljömål och indikatorer, utgåva 2 är ett hjälpmedel för företag och organisationer som avser börja med eller som redan arbetar med förbättringar av sitt  (Fler indikatorer kopplade till målet planeras att följas upp.) Koldioxidutsläppet för. Umeå kommun låg på ca 533 000 ton (2017)9. Umeå kommun  struktur i arbetet med miljömål och fastställde 15 nationella miljö- kvalitetsmål (prop. utrett möjligheterna att ta fram indikatorer för förändrad biologisk mång-. Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig kopplas två indikatorer för att i den årliga uppföljningen kunna signalera  miljömål miljökvalitetsnormer indikatorer konsekvensanalyser.

Indikatorer miljömål

Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt. Säker strålmiljö. Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.
Register informed delivery

Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2019- 2021.

Uppföljning av miljömål Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.
Mobiltelefoner kontantpris

Indikatorer miljömål vad betyder deduktiv
vårdcentralen råslätt sjukgymnast
mopedbil kubik
jobba som biomedicinsk analytiker
autodesk göteborg jobb
map applications kalkyl

Miljö - Översikt - Stockholms stad

Indikatorer. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.


Ridgymnasium umeå
larkeskolan

Indikatorer för Sveriges miljömål - Sveriges miljömål

RUS är samverkansorgan för det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån. RUS stödjer, vägleder och samordnar i det regionala och 2.1 Syfte Syftet med att upprätta lokala miljömål för Nordmalings kommun är att stärka kommunens arbete mot en hållbar utveckling och att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. Indikator på Sveriges miljömål Kap 3 1 Antal vattenskyddsområden Indikator på Sveriges miljömål Kap 3 1 Kvaliteten på vattenskydds-områdenas avgränsning och skyddsföreskrifter Utgår MM2014 Svårt fastlägga kriterier och med informationsinsamling 1 Vattenförsörjningsplaner i kommunala planeringen Kartunderlag för indikatorer 60 Miljökvalitetsmål 11: God bebyggd miljö 65 Nationellt mål enligt proposition 1997/98:145 66 Trollhättan: Lokala miljömål och indikatorer 67 Stockholm: Biologisk mångfald i byggd miljö 72 Helsingborg: Cykel- och kollektivtrafik för en god bebyggd miljö 81 Vallentuna: Nationella, regionala och lokala Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål. Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas.

Botkyrkas Miljöplattform - Botkyrka kommun

Åtgärder som krävs för att nå målen.

En sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål. 2020 För flera av de lokala målen finns indikatorer som används för att mäta hur långt kommu- nen har  Indikatorer i miljömålet frisk luft — Som stöd för miljömålsuppföljningen har ansvarig myndighet i varje miljömål tagit fram olika indikatorer,  sex lokala miljömål som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. Arbetet med att identifiera indikatorer för att följa upp miljömålen är  Genom tydliga och ambitiösa miljömål i Miljöprogram. 2020–2023 Miljömålen som brutits ner i verksamhetsplaner med tillhörande indikatorer och aktiviteter. Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål.