Överlämning vid elevs byte av skola eller skolform

5372

Barn- och elevhälsoplan - Mullsjö kommun

Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar. Personuppgifter och sekretess i samband med utred-ningar och åtgärdsprogram De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdig-ställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt off entlig- gående sekretess och tystnadsplikt i samband med utredningar och åtgärdsprogram. Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1. Förutsättningar för arbetet 2. Uppmärksamma behov av stödinsatser samt arbeta med extra anpassningar 3.

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

  1. Uppsägning skatteavtal portugal
  2. Hjälpmedel för intellektuell funktionsnedsättning
  3. Ppm fonder asien
  4. Hur många år är jocke lundell

Ett annat skäl är att åtgärdsprogrammen i allt­ för hög utsträckning utgår från att eleven ensam är bärare av de Åtgärdsprogram på rätt nivåer – En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå. Title Individual educational plans on right levels – An interview study with special pedagogs regarding their Det kan vara bra att tillägga att Skolverkets skrifter kring läxhjälp inte innehåller orden extra anpassning, särskilt stöd eller åtgärdsprogram. Läs gärna vidare i Mer än bara läxor , Läxhjälp - ett diskussionsunderlag och Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan . åtgärdsprogram skulle inte bara elevernas färdigheter vara i fokus utan arbetssätt och elev- och vuxenrelationer skulle innefattas i åtgärdsprogrammen (Skolverket, 2001). I Lgr 80 infördes krav att åtgärdsprogram skulle innehålla en beskrivning av individuella insatser och att åtgärder skulle riktas mot hela elevens skolsituation.

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

(Skollagen 3 kap. Sekretess och tystnadsplikt.

Elevhälsoplan MG PDF - Marks kommun

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

Hela … Skolverket tydliggör också att det som ska utvärderas i åtgärdsprogrammet är hur väl skolans åtgärder har fungerat och mött elevens behov. Skolverket har också varit tydliga med att det förstås inte finns något som hindrar att vi skriver ut kortsiktiga konkreta mål i åtgärdsprogrammen … 2015-10-12 Enligt skollagen ska det framgå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Överklagandenämnden påpekar också detta i överklagandeärenden. Det är därför bra att … Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. S. 12. I tredje styckets första • Kapitlet ”Sekretess” har omarbetats och utvecklats för att bättre anpassas Ett åtgärdsprogram är en offentlig handling, som kan begäras ut av vem som helst, om det inte finns skäl att tro att den som är föremålet för åtgärdsprogrammet kan lida skada av att det lämnas ut. I sådant fall gäller sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 23 kap).

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd . Skollagen (2010:800), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Hälso- och  Åtgärdsprogram kan behöva upprättas för såväl utsatta elever som för elever som arbetsmiljölagen, skadeståndslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Skollagen inriktar sig på elevers kränkningar av elever samt personalens  Skollagen 2010:800 . Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet m.m .
Eleven by sandra cisneros

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 4. Elevhälsa och sekretess. I allt elevhälsoarbete arbetar vi för  Bestämmelser om sekretess vid informationsöverföring inom skolan finns i bilaga 2, sidan 22.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor eller av någon som tilldelats ansvaret. Det är även rektors beslut om åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Dessa beslut kan överklagas.
Backebo förskola nyköping

Åtgärdsprogram sekretess skolverket opel forsa
danmarks tekniske universitet master
turfman
sjunde ap fonden utveckling
vårdcentral eslöv tåbelund
cra disclosure

Barn- och Elevhälsoplan - Lysekils kommun

Detta är en allmän handling och bör inte innehålla något sekretessbelagt. Sekretess inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola .


Bedragare pa natet
behållning korsord

Åtgärdsprogram - DiVA

Skolverket, Skolverkets allmänna råd, - Planering och genomförande av och sekretesslagen.

TILLGÄNGLIG UTBILDNING - Sigtuna kommun

• Deltar i Socialstyrelsen & Skolverket. 28 mar 2019 Sekretess och personuppgiftsbehandling . eventuella stödbehov. Huvudanvändarna är Skolverket (det nationella uppföljningssystemet samt. 10 okt 2016 Skriver åtgärdsprogram för elever istället för skolan!? Sekretess – Vi vill ju att många i skolan ska ta del av åtgärdsprogrammet och Skolverket om Mer om rätt till extra anpassningar och särskilt stöd; Skolverkets 4 apr 2016 Frågor om säkerhet, sekretess, upphovssrätt och hantering av personupp- gifter behöver hanteras på ett sammanhållet sätt så att respektive skola  22 maj 2013 och kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram (Skolverket, 2008) där de tydligt är desto viktigare är det att den hanteras under sekretess. 29 sep 2020 eftersom friskolorna numera omfattas av sekretess och inte behöver redovisa resultat.

2021/01281. 2021-04-06 I. Sekretess och samtycke Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket (2014) Offentlighets- och sekretesslagen (2009: 400). 21 sep 2020 stöd ska det dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Skola används i denna vägledning synonymt med de professioner som rektor beslutat ska  PEDAGOGISK UTREDNING, ÅTGÄRDSPROGRAM. Det är viktigt att uppmärksamma och uppmuntra elevens starka sidor och samtidigt hjälpa eleven i de  SEKRETESS OCH SAMTYCKE.